1. Sklep internetowy jest własnością spółki prowadzonej w Wielkiej Brytanii pod nazwą: Tomala Elite Growth LTD, Flat 3 331 Brownhill Road, SE6 1 AL, London,  tel. +48 600 473 533   email: kamil@kamiltomala.pl (zwany dalej: Sprzedawcą).
  2. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;

b) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

c) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

d) Kupujący – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu.

 1. Składając zamówienie Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe umieszczone są w bazie danych i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, zgodnie z polityką prywatności.
 3. Sprzedawca nie przetwarza danych związanych z kartami kredytowymi. Dane te są pobierane i przetwarzane bezpośrednio przez firmy realizujące płatność dla Sprzedawcy, na oddzielnych, zabezpieczonych bezpiecznym szyfrem, stronach.
 4. Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania, jak również może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 6. PROCES ZAKUPOWY:

  a) Dokonanie zakupu odbywa się poprzez wybór produktu/usługi oraz dokonanie zapłaty.

  b) Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.

  c) Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.

  d) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są konserwacje serwisu.

  e) Zamówione towary są wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Usługi są realizowane w miejscu realizacji usługi.

  f) Koszty przesyłki zależą od sposobu płatności i wartości zamówienia i obliczane są indywidualnie na stronie z zamówieniem. Kosztami przesyłki obciążany jest Kupujący, z wyjątkiem zamówień, przy których koszt wysyłki na podanej stronie zostanie obniżony do 0 zł.

  g) Zapłata za towar i przesyłkę może być uiszczana przelewem na wskazane na stronie zamówienia konto bankowe, za pośrednictwem jednego z systemów płatności on-line lub przy odbiorze przesyłki.

  h) Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy przewozowej.

  i) Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek.
 8. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedawca niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
 10. Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu Kupującego z firmą przewozową (Poczta Polska S.A.) w celu przesłania za ich pośrednictwem zakupionych produktów.
 11. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni i zależy od wyboru dostawcy i od tego, czy zamówiony towar jest aktualnie w magazynie lub czy prowadzone są wysyłki w danym dniu. Zazwyczaj czas ten wynosi do 1-3 dni.
 12. W przypadku braku towaru w magazynie, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 13. PROCEDURA REKLAMACJI

  a) W przypadku gdy towar/usługa ma wadę Kupujący ma prawo składać reklamację przesyłając ją na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

  b) Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku złożenia niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia.

  c) Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania

 14. PROCEDURA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  a) Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 
  b) Powyższe uprawnienie przysługuje także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 
  c) W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy następuje zwrot kwoty odpowiadającej wartości produktu. Zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy Kupującego. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi.

 15. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane (paczka nie została wysłana) istnieje możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia. Należy wtedy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 16. Oferta jest ważna na terenie Polski oraz jeśli jest możliwość wyboru innego kraju, również za granicą.
 17. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 18. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję obowiązującą w dacie zawarcia umowy
 19. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.